FreeBees

FreeBees

Login om uw saldo te bekijken.

Algemene voorwaarden

Inleiding

Artikel1 - Definities

  1. Algemene Voorwaarden: de voorwaarden zoals hierna vastgelegd.

  2. Bezoeker: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die FreeBeesShop.nl bezoekt.

  3. DCC: Digital Content Company, als de partij die FreeBeesShop.nl namens FreeBees B.V. beheert en gevestigd is te Amsterdam (KvK 67465412).

  4. FreeBeesShop.nl: de webwinkel met adres www.freebeesshop.nl die eigendom is van FreeBees B.V. en namens FreeBees B.V. wordt beheerd door Digital Content Company B.V.

  5. Koopovereenkomst: de overeenkomst die rechtstreeks tussen de Partner en de Koper tot stand komt door schriftelijke aanvaarding van een Order door de Partner, via FreeBeesShop.nl.<

  6. Koper: de Bezoeker die een Order plaatst via FreeBeesShop.nl en aldus een rechtstreekse Koopovereenkomst sluit met de Partner.

  7. Order: het plaatsen van één of meerdere koopopdrachten via FreeBeesShop.nl bij de Partner(s).

  8. Partner: de partij waarmee een overeenkomst is gesloten om via FreeBeesShop.nl Producten aan te bieden aan de Koper.

  9. Producten: de artikelen en diensten die ter koop worden aangeboden door de Partner(s) via FreeBeesShop.nl.

  10. PSP: Payment Service Providers, als de partijen die de technische oplossingen en de ondersteunende processen leveren, die noodzakelijk zijn voor het afwikkelen van het betalingsverkeer om een Order te voldoen.

  11. Toegangsbewijzen: de specifieke Producten die door de Koper geprint moeten worden, zodanig dat deze onbeschadigd en leesbaar zijn en die toegang verlenen tot de door de specifieke Partner aangeboden attractie(s).

  12. Winkelwagen: de module, deel uitmakend van FreeBeesShop.nl, die de Koper in staat stelt om rechtstreeks Producten van de Partner(s) te kopen.

Artikel2 - Toepasselijkheid

  2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het plaatsen van Orders en het kopen van Producten via FreeBeesShop.nl door de Koper.

  2.2 De Koopovereenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen na schriftelijke aanvaarding door de Partner, hieronder mede begrepen het bevestigen van een Order per e-mail. Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en verklaart de inhoud hiervan te accepteren.

  2.3 De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden gelden onverkort.

  2.4 Alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, gelden evenzeer ten behoeve van de door FreeBees B.V. ingeschakelde tussenpersonen en/of andere derden waaronder uitdrukkelijk mede begrepen DB en de Partners.

  2.5 FreeBees B.V. kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De gewijzigde versie zal alsdan op FreeBeesShop.nl worden gepubliceerd en is vervolgens van toepassing op de door de Koper te plaatsen Order(s).

  2.6 De Kopers van de Producten zijn gebonden aan alle voorwaarden zoals gesteld door de Partners en gepubliceerd op hun respectievelijke websites, en zullen de hieruit voortvloeiende verplichtingen nakomen. Een verwijzing naar deze websites is aanwezig op FreeBeesShop.nl.

Artikel3 - Rechten en Verplichtingen van de Koper

  3.1 De Koper dient aan de volgende vereisten te voldoen om een order te kunnen plaatsen:
  a. Koper is tenminste 18 jaar oud;
  b. Koper heeft een geldig e-mailadres en is daarmee bereikbaar;
  c. is woonachtig in Nederland.

  3.2 De Koper dient in bezit te zijn van een geregistreerde FreeBees-spaarkaart om een Order te kunnen plaatsen via FreeBeesShop.nl en dient zorgvuldig om te gaan met het wachtwoord en de inloggegevens waarmee toegang kan worden verkregen tot zijn persoonlijke account. De Koper mag derden hiervan geen gebruik laten maken. De Koper draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van zijn e-mailadres en andere gegevens, almede voor de juistheid van het plaatsen van een Order.

  3.3 FreeBees B.V. en/of door FreeBees B.V. in te schakelen partijen, waaronder DCC, zullen nimmer partij zijn bij enige Koopovereenkomst. Koper verklaart deze partijen nimmer aansprakelijk te stellen voor zaken verband houdende met de Koopovereenkomst.

  3.4 FreeBees B.V, DCC en/of de Partner(s) zijn te allen tijde en om welke reden dan ook gerechtigd om (delen van) Orders van de Koper niet te verwerken of daar nadere voorwaarden aan te verbinden. Indien hiertoe wordt besloten, zal de Koper hierover worden geïnformeerd.

  3.5 FreeBees B.V, DCC en/of de Partner(s) kunnen overgaan tot het blokkeren van de mogelijkheid om Orders te plaatsen. Het handelen of nalaten in strijd met enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, kan een aanleiding zijn voor een dergelijke blokkering.

Artikel4 - Plaatsen van een Order via de Winkelwagen

  4.1 Een Bezoeker van FreeBeesShop.nl kan overgaan tot het gebruik maken van de Winkelwagen door het plaatsen van een Order. Bezoeker handelt dan als Koper op grond van deze Algemene Voorwaarden, die een Koopovereenkomst aangaat met Partner.

  4.2 Koper verklaart zich door het plaatsen van een Order akkoord met deze Algemene Voorwaarden, alsmede de algemene voorwaarden van de Partner(s).

  4.3 Een Order zal door de Partner(s) verder worden verwerkt conform het bepaalde in de Algemene Voorwaarden van de Partner(s). Het is Koper niet toegestaan om een Order op een andere manier met de Partner(s) af te wikkelen dan is vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden of in de algemene voorwaarden van de Partner(s).

  4.4 Indien FreeBeesShop.nl binnen 24 uur na het doorsturen van een Order van de Koper naar de Partner(s) geen bericht heeft ontvangen, is FreeBeesShop.nl gerechtigd de Order van de Koper te annuleren. FreeBeesShop.nl zal de Koper hierover terstond berichten.

  4.5 FreeBeesShop.nl streeft ernaar om de Koper uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van een Order per e-mail te berichten en de Koopovereenkomst namens de Partner te bevestigen.

  4.6 Tenzij anders vermeld kunnen de Producten niet worden teruggenomen of omgeruild en verliezen hun geldigheid bij het verstrijken van de daarop aangegeven geldigheidsdatum (indien van toepassing).

  4.7 Aangeschafte Toegangsbewijzen worden direct na betaling van een Order als e-mail aan de Koper geleverd. De Koper dient de e-mail zelf uit te printen en mee te nemen naar het Evenement.

  4.8 De Toegangsbewijzen dienen door de Koper zodanig geprint te worden, dat deze onbeschadigd en leesbaar zijn. De Koper draagt het risico in geval dergelijke Toegangsbewijzen onleesbaar zijn, in welk geval toegang kan worden geweigerd. De Koper zal in dat geval geen aanspraak maken op restitutie of vervanging van de Toegangsbewijzen.

  4.9 Elk Toegangsbewijs beschikt over een unieke barcode en is slechts één keer bruikbaar.

  4.10 De Toegangsbewijzen mogen niet worden doorverkocht of gekopieerd of worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Van strafbaar misbruik zal aangifte worden gedaan.

  4.11 Producten die digitaal geconsumeerd moeten worden, kunnen door Koper worden verzilverd middels de unieke code/pincode die op de e-mail staat die Koper na het plaatsen van de Order ontvangt. Koper is zelf verantwoordelijk voor het juist invoeren van de unieke code/pincode op de website van de Partner.

  4.12 Producten die worden verstuurd als een fysieke cadeaukaart kunnen online en/of offline worden verzilverd (zoals staat aangegeven op de informatiepagina van het Product op FreeBeesShop.nl, evenals op de website van de Partner).

  4.13 De door FreeBeesShop.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht zijn bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet van de Koper kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat. De Koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

  4.14 Het eigendom op de geleverde Producten gaat pas over op de Koper, als de Koper aan zijn volledige betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel5 - Rechten en Verplichtingen FreeBees B.V. en DB

  5.1 FreeBees B.V heeft te allen tijde het recht (het assortiment van) de Producten te wijzigen.

  5.2 FreeBees B.V. en/of door FreeBees in te schakelen partijen, waaronder DCC, zijn niet aansprakelijk voor enige tekortkoming (wanprestatie) van de Partner(s) in de nakoming van de verplichtingen voorvloeiende uit de Koopovereenkomst, noch voor eventuele ondeugdelijke Producten.

  5.3 FreeBees B.V. en/of door FreeBees in te schakelen partijen, waaronder DCC, dragen geen verantwoordelijkheid voor de juistheid met betrekking tot de gegevens van de Producten die zijn opgenomen in de Winkelwagen. Bovengenoemde partijen doen hun uiterste best om de gegevens met betrekking tot de Producten volledig, juist en up-to-date te houden, maar kunnen hieromtrent geen garanties afgeven.

  5.4 FreeBees B.V. en/of door FreeBees in te schakelen partijen, waaronder DCC, zullen zich inspannen voor het goed functioneren van de Winkelwagen, maar kunnen geen garantie geven dat deze te allen tijde volledig en ononderbroken zal functioneren. Bovengenoemde partijen zullen zich tevens inspannen om eventuele storingen of andere problemen met de functionaliteit en bereikbaarheid van FreeBeesShop.nl zo spoedig mogelijk op te lossen.

  5.5 Vragen of klachten van de Koper over een Order zullen binnen 3 werkdagen door DCC in behandeling worden genomen. Vragen of klachten over de Producten dienen door de Koper rechtstreeks bij de Partner(s) te worden ingediend.

Artikel6 - Betaling Order

  6.1 Een Order kan zowel volledig met FreeBees als door een combinatie van FreeBees en een andere door FreeBees B.V. geaccepteerde betaalmethode worden betaald.

  6.2 De betaling van een Order geschiedt door de Koper in eerste instantie aan DCC, waarna DCC zorg zal dragen voor betaling aan de Partner(s). In geval er (gedeeltelijk) wordt betaald met FreeBees, zal FreeBees B.V. na acceptatie zorgdragen voor betaling van de tegenwaarde van deze FreeBees aan DCC. DB zal betalingen (laten) afhandelen en incasseren in samenwerking met de PSP.

  6.3 De Koper is niet van zijn betalingsverplichting gekweten jegens DCC, indien hij overgaat tot het rechtstreeks betalen aan Partner voor de desbetreffende Order(s).

  6.4 De Partners hebben DCC gemachtigd om de incasso voorvloeiende uit de Koopovereenkomst uit te voeren.

  6.5 DCC maakt voor de afhandeling van betaling gebruik van de dienstverlening van FreeBees B.V. en Buckaroo Online Payment Services B.V. als PSP.

  6.6 De Koper verklaart zich akkoord dat FreeBees B.V. en Buckaroo Online Payment Services B.V. diensten aanbieden ten behoeve van het verwerken van online betalingen van de Koper aan DB. In dit verband zullen deze partijen kennisgevingen en mededelingen weergeven en handelingen verrichten namens DB, hetgeen ook als zodanig door de Koper als een geldige en juiste kennisgeving, mededeling en/of handeling van, dan wel namens DB wordt erkend.

  6.7 Het door de Koper voor een Order verschuldigde bedrag, dat overblijft na het inwisselen van FreeBees, dient direct in zijn geheel, zonder enige aftrek of verrekening, door Buckaroo Online Payment Services B.V. ontvangen te zijn alvorens een Koopovereenkomst tot stand komt.

Artikel7 - Herroepingsrecht

  7.1 Voor de Toegangsbewijzen die slechts geldig zijn op een bepaalde datum, of tijdens een bepaalde periode, geldt geen wettelijke bedenktermijn. Het herroepingsrecht is daarmee niet van toepassing op deze Toegangsbewijzen, hetgeen betekent dat de Koper niet de mogelijkheid heeft de Koopovereenkomst te annuleren.

Artikel8 - Gebruik gegevens

  8.1 FreeBees B.V. en/of door FreeBees in te schakelen partijen, waaronder DCC, zullen zorgvuldig omgaan met de (persoons)gegevens die FreeBeesShop.nl verkrijgt uit hoofde van deze dienstverlening, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

  8.2 Alle (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder in ieder geval de auteursrechten, en eventuele andere content op FreeBeesShop.nl, berust uitsluitend bij FreeBees B.V..

Artikel9 - Overige bepalingen

  9.1 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverbindend mochten blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd tussen partijen van kracht.

  9.2 FreeBees B.V. is te allen tijde gerechtigd om de inrichting van FreeBeesShop.nl en de Winkelwagen, zonder nadere bekendmaking, te wijzigen. Dit kunnen wijzigingen betreffen die zien op technische of procedurele aanpassingen, maar ook op het verwijderen van sommige Partners en/of Producten.

  9.3 FreeBees B.V. en/of door FreeBees in te schakelen partijen, waaronder DCC, zijn gerechtigd om derden (waaronder begrepen een PSP) in te schakelen voor de uitvoering van de diensten zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden.

Artikel10 - Toepasselijk recht en geschillen

  10.1 Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  10.2 Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de Koopovereenkomst zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam.

Artikel11 - Cadeaukaarten

  11.1 De levertijd van de cadeaukaarten is slechts een indicatie en er kunnen geen rechten worden ontleend indien niet aan deze indicatie kan worden voldaan door FreeBeesshop.nl.

  11.2 De cadeaukaarten zijn minimaal 1 jaar na uitgifte geldig. In sommige gevallen zijn de cadeaukaarten onbeperkt geldig. De geldigheid van de cadeaukaart staat vermeld op uw voucher (in geval van een digitale cadeaukaart) of op uw cadeaukaart zelf (in geval van een fysieke cadeaukaart).

  11.3 De cadeaukaarten zijn uitsluitend inwisselbaar bij aangesloten partners van de betreffende cadeaukaart.

  11.4 De cadeaukaarten mogen niet worden doorverkocht of worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Van strafbaar misbruik zal aangifte worden gedaan.

  11.5 Tenzij anders vermeld kunnen de cadeaukaarten niet worden teruggenomen of omgeruild en verliezen hun geldigheid bij het verstrijken van de daarop aangegeven geldigheidsdatum (indien van toepassing).

  11.6 Cadeaukaarten of de restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld en/of FreeBees.

  11.7 De uitgever van de cadeaukaart kan nadere voorwaarden stellen aan de wijze waarop de cadeaukaart kan worden ingewisseld.

  11.8 De algemene voorwaarden van de uitgevende partij zijn van toepassing.

  11.9 Indien de uitgevende partij of partner die de cadeaukaarten accepteert failliet gaat of anderszins haar activiteiten stopt, kunnen de betreffende cadeaukaarten niet door FreeBeesShop.nl retour worden genomen en vindt geen restitutie of andere vorm van compensatie door FreeBeesShop.nl plaats.

FreeBeesshop.nl klantenservice Onze klantenservice is bereikbaar via info@freebeesshop.nl

Vragen?

Misschien staat je vraag tussen de veelgestelde vragen. Die vind je op deze pagina. Je kunt ons ook een bericht sturen via het contactformulier. We helpen je graag.