FreeBees

FreeBees

Login om uw saldo te bekijken.

FreeBeesShop.nl is eigendom van FreeBees BV & Digital Content Company BV

Aansprakelijkheid FreeBeesShop.nl

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op consumenten die FreeBeesShop.nl gebruiken. Door gebruik te maken van de FreeBeesShop.nl website gaat de consument akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen. FreeBeesShop.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op ieder moment aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om regelmatig de voorwaarden te lezen. De onderstaande overeenkomst bevat enkele afwijzingen van aansprakelijkheid.

Online aankopen via FreeBeesShop.nl

FreeBeesShop.nl verkoopt zelf géén producten/diensten, de organisatie beperkt zich tot het weergeven van websites/shops met de bijbehorende producten/diensten. Wanneer een consument heeft besloten om tot een online aankoop over te gaan, betaalt de consument deze bij FreeBeesShop.nl, echter de productervaring vindt plaats bij de betreffende shop. FreeBeesShop.nl is daarom niet aansprakelijk voor enige schade die is toegebracht aan, of ontstaan door, de door de gebruiker bestelde producten/diensten.

Digital Content Company kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Digital Content Company garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

Websites van derden

Op FreeBeesShop.nl staan links opgenomen naar diverse websites en webshops. FreeBeesShop.nl is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de inhoud van deze websites en webshops. Digital Content Company is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en webshops en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de website die u bezoekt. Wanneer een consument vragen heeft over een website/webshop kan deze contact opnemen met de desbetreffende website/weshop. Door gebruik te maken van de websites van derden, zijn de algemene voorwaarden van de betreffende website van toepassing.

Websites/webshops kunnen vermelden dat bepaalde productgroepen worden geleverd door een andere websites/webshops (een derde). Dit betekent dat beide partijen samenwerken voor de verkoop van die bepaalde productgroep.

Foutieve informatie

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Digital Content Company BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Digital Content Company aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

FreeBeesShop.nl toont producten van verschillende websites/shops. Wanneer er veranderingen plaatsvinden bij de websites/shops, zoals product- of prijswijzigingen, kan het voorkomen dat deze websites/webshops dit niet tijdig doorgeven aan FreeBeesShop.nl. FreeBeesShop.nl houdt de wijzigingen van de websites/webshops zo goed mogelijk bij. FreeBeesShop.nl is echter niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen die de webshops hebben aangebracht.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Digital Content Company behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Intellectuele eigendomsrechten

FreeBeesShop.nl zal zo goed als in het vermogen ligt, trachten om eventuele problemen die voortkomen uit de dienstverlening op te lossen.

Conflicten

De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website. Alle tekst- en beeldinformatie op de website FreeBeesShop.nl is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht van deze site berust bij FreeBeesShop.nl en Digital Content Company BV. De website van FreeBeesShop.nl is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zonder schriftelijke toestemming van FreeBeesShop.nl. De website van FreeBeesShop.nl mag op geen enkele onrechtmatige manier gebruikt worden of gebruikt worden op een manier die schade kan toebrengen aan FreeBeesShop.nl, zulks ter beoordeling van FreeBeesShop.nl.

Beweringen en meningen

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Digital Content Company. Digital Content Company kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.